Võta ÕSist kõik, mis võtta annab

Kas sina arvad ka, et ÕS on vaid sõna õigekirja kontrollimiseks? Jah? Siis loe kindlasti meie tänast nõuannet – milleks kõigeks ÕSi eksamil kasutada saab!

Milleks ÕSi siis veel kasutada? Sealt leiab vajalikku sõnade tähenduste kohta, näiteks samatähenduslikke sõnu ehk sünonüüme, võõrsõnade tähendusi ja kasulikke näitelauseid, mis võivad sind sõnastamisel aidata. 

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on eesti-õigekeelsussõnaraamat-õs-2018-1-721x1024.jpg

ÕS on ainuke abivahend, mida eksamil kasutada saad. 
Kasuta võimaluse korral viimast (ÕS 2018) või eelviimast (ÕS 2013) õigekeelsussõnaraamatut. Vanemad väljaanded ei sisalda kõiki viimase aja normingumuutusi ja uuemat sõnavara ning nende muuttüübistik võib viimaste omast erineda. Seda selgitab Tiiu Erelti ülevaade õigekeelsussõnaraamatute ajaloost. ÕSi sisekaanel ja enne sõnaloendit on selgitatud, kuidas sõnaraamatus olevat infot tõlgendada. Tuleta meelde eesti tähestik, et leiaksid otsitava sõna kiiremini — nii säästad eksamil aega. Tähestiku leiad ka ÕSi sissejuhatavast osast märgendite ja lühendite jaotise järelt.
Tutvu ÕSi sisukorraga, sealt on näha, mis osadest sõnastik koosneb. Peatükis “Kuidas sõnaraamatut kasutada” on põhjalik sõnastiku kasutusjuhend, st selgitatakse, mis järjekorras on esitatud märksõna kohta käiv info, ning tutvustatakse märke ja märgendeid, mida sõnaartiklid sisaldavad. Väga kasulikku lisalugemist ÕSi kohta leiad Maire Raadiku artiklist ajakirjas Oma Keel.


Milleks ÕSi kasutada saab

Lisaks sellele, et saad ÕSist kontrollida õigekirja, näiteks, kas sõna transport õige kuju on keskel t-ga (*trantsport, * [tärn] tähistab siin ja edaspidi vigaseid vorme) või ilma, või kas intellektuaalne kirjutatakse ühe või kahe l-iga, saad sealt teavet ka sõna tähenduse, käänamise või pööramise, sagedamate liitsõnade ja ühendite ning sõna lauses kasutamise võimaluste kohta. Sõna kasutamist lauses ja selle seostumist teiste sõnadega avavad sõnaartiklisse lisatud näiteväljendid ja lausenäited. Kui loed sisekaanelt näidet sõnaartikli rajanema kohta, näed, et lisaks sünonüümile põhinema on lisatud info sõltumise ehk rektsiooni kohta (rajanema millel?) ning selgitav näitelause Süüdistus rajaneb tõenditel. Tähenduse seletus või sama tähendusega vaste on esitatud kaldkirjas. Uuri ÕSi sisekaane fotolt (või oma ÕSist) järele, mis sünonüümid on esitatud märksõna sõba juures. 

ÕSi 2018 sisekaas: vaata oma trüki-ÕSist mõttega läbi sisekaanel olev näide, kust näed sõnaartikli ülesehitust ja kasutatud märgendeid. 

Tähenduse seletused ja tähendusvihjed. Kui oled eksamil ülesannetega tutvunud, võib tekkida vajadus järele vaadata, mida mingi sõna tähendab. Alustekstide sisu täielikuks mõistmiseks tasub samuti abi otsida. Ehkki ÕS ei paku nii palju tähenduste seletusi kui seletav sõnaraamat, leidub seal siiski seletusi võõrsõnadele, uutele ja ka vananenud sõnadele. Nt 2017. a eksami ülesanne “Kuidas võimaldavad uued tehnoloogiad muuta III ja IV põlvkonna reaktorid turvalisemaks ning jätkusuutlikumaks?” võib tekitada küsimuse, mida tähendavad sõnad tehnoloogia, reaktor, jätkusuutlik. ÕSist järele vaadates saad vastuse, et tehnoloogia all mõeldakse tootmismenetlust või menetluste kogumit; reaktor on seade, milles teostatakse reaktsioone ja omadussõna jätkusuutlik on seatud vastavusse samatähenduslike sõnadega säästev ja kestlik. Selle teadmisega võib olla kindlam ülesandeid lahendama asuda.

Niisiis, kui kas lugemis- või kirjutamisülesande sõnastuses või alustekstis on mõni sinu jaoks võõras sõna või selline sõna, mille tähenduses sa ei ole päris kindel, siis otsi seda kindlasti ÕSist. 

Kuidas ÕSist vajalik üles leida?

Sõnade käänamine ja pööramine. ÕS pakub põhjalikku teavet sõnade muutmise kohta. Siingi kehtib soovitus: kui kahtled, siis kontrolli! Kui sul tekib näiteks kirjutades küsimus, missugune on sobiv mitmuse osastava vorm sõnast otsus (kas otsuseid või *otsusi?), siis otsi see märksõna ÕSist üles. Märksõna järel on noolsulgudes number <9: -e>, mis juhib su tüüpsõnade loendis selle numbriga tähistatud eeskujusõnani katus ning annab ühtlasi teada, et omastava käände vorm lõpeb e-ga (otsuse). Pane tähele, et kõikide käänduvate tüüpsõnade juures on esitatud ainsuse nimetava, omastava, osastava ja sisseütleva ning mitmuse omastava, osastava ja sisseütleva käände vorm. Sellest vormiloendist tüüpsõna mitmuse osastava vormi katuseid eeskujuks võttes leiadki vastuse, et sõna otsus mitmuse osastava vorm on otsuseid
Sama süsteem on kasutusel ka tegusõnade juures, kus tuleb samuti vaadata märksõna järel olevat tüübinumbrit ning otsida sama numbriga tüüpsõna juures olevast vormiloendist endale eeskujuks sobiv vorm. Tegusõnadel on ÕSi tüüpsõnade juures esitatud 10 vormi, mis annavad sulle eeskuju õige vormi moodustamisel. Näiteks võib tekkida küsimus, missugune on normingupärane umbisikulise tegumoe oleviku vorm sõnast taotlema (kas taotletakse või *taodeldakse?). Selleks otsime üles märksõna taotlema ja näeme selle järel tüübinumbrit <27>. See viib meid sõnatüüpide loendis tüüpsõnani elama, mille tüvi pöörates ei muutu ja seega on otsitav vorm taotletakse.

Märgid ja sümbolid  
Kui sul tekib küsimus, kas kirjutada sõna kokku või lahku, siis aitab sind ÕSi sümbol kaar: see märgib liitsõna osade piire ja kui see on sõna juures, siis tuleb sõna enamasti kokku kirjutada (vaata kaare kasutamise näidet alt fotolt ja näiteks ÕSist sõnaartiklist ‘sõnaraamat’.

Kokkukirjutust märkiv kaar. Näide ÕSi sisekaanelt.

Kas leiad kaared? Kas õige on etümoloogiasõnaraamat või *etümoloogia sõnaraamat? (pane tähele: ÕSi veebiversioonis ja meie blogis on kaare asemel plussmärk (+); sõnaartiklis ei ole liitsõnades alati korratud märksõna ennast, on vaid lisatud teine pool liitsõnast). 
Liitsõna võid ÕSist leida kolmest kohast: esiteks, liitsõna esimese sõna järgi (näiteks raamatu+pood), liitsõna viimase sõna järgi (näiteks digi+raamat) või on liitsõna ise märksõna (näiteks sõna+raamat).
Kui see sõna või väljend, mida sa ÕSist otsid, on looksulgudes, siis tea, et seda ei tasu kasutada! Looksulgudes sõnad on ebasoovitatavad. Nende järel olev nool juhib selle sõna juurde, mida ebasoovitatava sõna asemel kasutama peaks. Selgitus ei soovita tähenduses märksõna järel viitab samuti sellele, et eesti keeles on olemas parem väljendus. Vaata sisekaanelt sõna ümber vaatama kohta käivat infot. Näitelauses Seadus tuleb ümber vaadata on looksulgudesse paigutatud ebasoovitatav ühend ümber vaadata ja selle juurest noolega juhatatud sobivamate variantide juurde. 
Stiili kohta loe edasi reedesest postitusest, kus kirjutame sagedamatest sõnastus- ja lausestuseksimustest ning sellest, kuidas vigadest hoiduda. Jätkame ka ÕSi stiilimärgendite tutvustamist.

Nüüd otsi üles mõni oma varasem õpetaja parandatud kirjand ja uuri oma vigu. Võta ÕS ja vaata, kas selle kasutamine tänaste soovituste järgi oleks aidanud sul neid vigu mitte teha. 

Homme vastavad eksamieksperdi küsimustele üliõpilased. Küsisime näiteks, kuidas nad eksamil ajaga toime tulid, kuidas oma tulemusega rahule jäid ja mida nad eksamil tagantjärele targana teisiti oleks teinud.

Külli Habicht, Maigi Vija, Ilona Tragel


Kasutatud allikas
EESTI ÕIGEKEELSUSSÕNARAAMAT. ÕS 2018. TIIU ERELT, TIINA LEEMETS, SIRJE MÄEARU, MAIRE RAADIK. EKSA 2018

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga